Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  154 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 154 / 596 Next Page
Page Background

154

23101

23106

SUPAIR® FFP1 NR D

• împotriva prafurilor inerte, particulelor solide şi lichidelor nepericuloase (de ex. ciment, celuloză, porţelan-caolin, cauciuc, pilituri de fier, praf de

cărbune, ulei vegetal, făină) • marcajul D certifică faptul că filtrul de particule a trecut încercarea cu dolomită, garantând funcţionarea fără înfundare

pe termen lung, pe lângă păstrarea rezistenţei respiratorii reduse • formă conică, pensă nazală din aluminiu, bandă de burete pentru o aşezare

comodă; antialergic • strat extern pp SMS, strat intern din poliester, filtru intermediar electrostatic din polipropilenă • fixare prin două benzi elastice

din cauciuc • factor nominal de protecţie: EL 4 •

23101:

variantă fără supapă •

GREUTATE:

8 g •

AMBALAJ:

240/20 •

23106:

cu supapă pentru uşurarea

expiraţiei •

GREUTATE:

15 g •

AMBALAJ:

120/10

STANDARD UE

EN149:2001 +A1:2009

23100

23105

SUPAIR® PANELES FFP1 NR D

•împotrivaprafurilorinerte,particulelorsolideşilichidelornepericuloase(deex.ciment,celuloză,porţelan-caolin,cauciuc,pilituridefier,prafdecărbune,ulei

vegetal,făină)•formăcupanouripliabile

,igienic:toateproduselesuntîmpachetateînpungiseparate

;antialergic•D:atrecutcusuccesîncercareaauxiliarăcu

prafdedolomităprevăzutădestandardulEN149,dovedindprinaceastaduratadeviaţămailungăşiconfortulrespiratormaibun•pensănazalădinfirmetalic

înglobatînpolietilenă,nedeformabil,bandădeburetecareasigurăoaşezarecomodă•stratexteriorşiinteriorpp-SMS,filtruintermediarelectrostaticdin

polipropilenă•fixarecudouăbenzielasticedincauciucnatural•factornominaldeprotecţie:EL4•

23100:

variantăfărăsupapă•

GREUTATE:

11g•

AMBALAJ:

240/20•

23105:

cusupapăpentruuşurareaexpiraţiei•

GREUTATE:

17g•

AMBALAJ:

240/20

STANDARD UE

EN149:2001 +A1:2009