Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  153 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 153 / 596 Next Page
Page Background

153

INFORMAŢII

NIVELELE DE CAPACITATE ALE FILTRELOR DE GAZE

Clasăde filtrare

Concentraţiadegazsaudevapori

1

concentraţiamaximăadmisăasubstanţelornocive0,1%vol(1000ppm)

2

concentraţiamaximăadmisăasubstanţelornocive0,5%vol(5000ppm)

3

concentraţiamaximăadmisăasubstanţelornocive1,0%vol(10000ppm)

MARCAJELE FILTRELOR DE GAZE şI DOMENIILE DE UTILIZARE (EN 141, EN 14387)

Codultipului

(literă)

Coddeculoare

Clasa

(conformconcentraţieidegaz)

Domeniudeutilizare

A

maro

1sau2sau3

Împotrivagazelor,vaporilororganicicupunctdefierberepeste65°C,deex.:toluen,benzină,xilen,

stiren,terebentină,ciclohexan,tetraclorurădecarbon,tricloretilenă,alcoolizobutilic,alcooletilic,

acetatetilic,metil-eti-cetonă,dimetil-formamidă,fenol,acetonitriletc.

B

gri

1sau2sau3

Împotrivagazelorşivaporiloranorganici,exceptândCO–deex.clor,dioxiddeclor,acidfosforic,

compuşidecianură,brom,halogeni,TNT

E

galben

1sau2sau3

Împotrivabioxiduluidesulfşialtorgazeşivaporiacizi–deex.acidcitric,acidpropionic,acidformic

K

verde

1sau2sau3

Împotrivaamoniaculuişiderivaţilororganicicuamine–deex.etil-amină,metil-amină,dietil-amină

Filtrespeciale

NO-P3

albastră-albă

-

Împotrivaoxizilordeazot,monoxiddeazot(deunicăfolosinţă)

HG-P3

roşu-alb

-

Împotrivavaporilordemercur,gazelordeclor(timpdeutilizarecelmult50deore)

CO-P3

neagră-albă

-

Împotrivamonoxiduluidecarbon(maximumpânăla20,40sau60deminute)

AX

maro

-

Împotrivacompuşilororganicicupunctdefierberesub65°C(max.pânăla20-60minute)

SX

violetă

-

Împotrivasubstanţelordeterminateprintestăriindividuale

Filtrul cu greutate de peste 300 g nu poate fi racordat direct la semimască, iar cel de greutate peste 500 g nu poate fi racordat direct nici la masca

completă. Asemenea filtre vor fi racordate la măşti cu ajutorul unui tub separat, şi trebuie înzestrate cu un dispozitiv care ajută mobilitatea

(de ex. aparat cu aer filtrat portabil la brâu).

STANDARDELE PRINCIPALE CU PRIVIRE LA PROTECŢIILE RESPIRATORII:

EN136

Măştiintegrale

EN137

Dispozitivecuaercomprimatînsistemdeschis,cumascăintegrală(EN14435:cusemimască)

EN138

Măştisausemi-măşticuaerproaspătsaucusetdemuştiucuri

EN140

Semi-măştişisferturidemăşti

EN141,EN14387

Filtreîmpotrivagazelorşifiltrecombinate(gaze+particule)

EN143

Filtredeparticule

EN145

Dispozitivecuoxigensaunitrogencomprimatîncircuitînchis

EN149

Semi-măşticufiltredeparticule

EN404

Dispozitivedefiltrarepentruauto-salvareîmpotrivamonoxiduluidecarbon(capişoanedesalvare)

EN405

Semi-măşticusupapăîmpotrivagazelorşi/sauparticulelor(semi-măşticombinate)

EN12941

Dispozitivecuaerfiltratcuventilaţieasistatăpentrucăştideprotecţiesaucapişoane

EN14683

Măştichirurgicale

PROTECŢII RESPIRATORII ÎMPOTRIVA EPIDEMIILOR DE GRIPĂ

Întrecutulapropiat(dupăapariţiaSARS,gripaaviarăşiporcină)s-avorbitfoartemultdespreposibilitateamodificăriispontaneagenomuluiunorvirusurişiapariţia

unorsubtipuridegripăumanăcucapacitatedeîmbolnăvire(patogenitate)extremdemare,producândepidemii(pandemii)pescarămondială.Alăturidemăsurile

epidemiologiceluatepentruprevenireaacestorepidemii(operareaunuisistemdemonitorizare,respectarearegulilorsanitaro-veterinareşiaregulilordeigienă,

fabricareavaccinurilorşiseruriloradecvate),seimpuneutilizareaechipamentelorindividualedeprotecţie,şiînprimulrândaaceloracareprotejeazărespiraţia.

Deoareceviruşiigripalisuntparaziţiicelulelorumanecudimensiunide20-300nanometri(10-6mm),încazulcontactuluicupersoaneleposibilcontaminatese

recomandăutilizareamăştilordeunică folosinţăFFP2şiFFP3(EN149:2001)cufiltrudeparticulecorespunzătoareacestordimensiuni.MăştileFFP3dispundeo

capacitatedeprotecţiemaimare,darmodulşitimpulutilizăriiacestora(ajustare, schimbare)suntfactorideprotecţiedecelpuţinaceeaşiimportanţă.

ModelulFFP2cusupapădeexpirareasigurăunconfortsporit,iarmodelulfărăsupapăîmpiedicăşirăspândireavirusurilorîncazuluneicontaminăriexistente.Riscul

decontaminarepoatefiîmpiedicatşidemăştileigienicesauchirurgicale(EN14683:2005:eficienţădefiltrarebacterii>98%,rezistenţarespiratorie<3mm/H2O/cm2).