Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  152 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 152 / 596 Next Page
Page Background

152

PROTECŢIE PENTRU RESPIRAŢIE

Inhalareasubstanţelor dăunătoareareconsecinţegraveasupraorganismului uman, ceeacepoatesăsemanifeste în tuse, iritaţie, inflamaţie, respiraţiegrea,

dispnee, intoxicare, boli pulmonare, afectareaorganelor interne, cancer saumoarte iminentă. Echipamentelecareprotejeazăorganele respiratorii împotriva

particulelor şi gazelor sunt constituitedinmăşti care filtreazăaerul, respectivdindispozitivedeprotecţiea respiraţiei printr-uncircuit cuaer închis (izolat).

Echipamenteledeprotecţiede tipfiltrupot fifiltredeparticule solide, filtredegaze saucombinaţiileacestora, care funcţioneazăpeprincipiul filtrării

mecanice, electrostatice sauchimice. Acesteanupot fiutilizate în zone închise, neaerisite sauneoxigenate (sub 17%vol), respectiv nici încazul substanţelor

necunoscute saucuoconcentraţiemai maredecât ceapermisă, carenupot fidetectateprinmiros. Echipamenteledeprotecţiede tip izolant se împart în

douăcategorii: aparatecuaer comprimat îmbuteliat, carepermitmişcarea liberăcuutilizare limitată în timp, şi celeutilizabilepedurata întregii zilecu zonăde

mişcare limitată şi cuconectare lao reţeacuaer comprimat.

SUBSTANŢE TOXICE

Substanţă

Descriere

Echipamentedeprotecţierespiratorieutilizabile

Pulberi

Particulesolidemaimarisaufine

Măşti,semi-măştişimăştiintegraledefiltrareaparticulelor,dispozitivedeizolare

Vapori

Particulelichideproduseînurmapulverizăriisubstanţelor

Măşti,semi-măştişimăştiintegraledefiltrareaparticulelor,dispozitivedeizolare

Aburi

Particulelichideproduseînurmaevaporăriisauîncălziriisubstanţelorînstare

gazoasăsubtemperaturacritică

Măşti,semi-măştişimăştiintegraledefiltrareaparticulelorcucărbuneactiv,

dispozitivedeizolare

Gaze

Staregazoasăformatăsubtemperaturacriticăînurmaunorprocesechimice

sauprinardereasubstanţelorsolidesaulichide

Semi-măştişimăştiintegrale,dispozitiveizolante(existăgazecarepotfifiltrate

numaicudispozitiveizolante)

TERMEN DE PĂSTRARE ŞI PERIOADA DE UTILIZARE:

Termendepăstrareadispozitivelor defiltrare: conform informaţiilor datedeproducător în instrucţiuniledeutilizare (încondiţiile recomandate, termenul

de valabilitateestede regulă 5 ani). Perioadadeutilizareadispozitivelor defiltrareagazelor sauadispozitivelor combinate: îngeneral nu seprecizează

oanumităperioadă, deoareceduratacapacităţii deprotecţieaechipamentului respectiv depindede foartemulţi factori variabili (deex. temperaturadin

exterior, umiditateaaerului, concentraţia substanţelor toxice, respectiv intensitatea muncii, capacitateapulmonarăautilizatorului etc.). Înconsecinţă, ca

o regulădebază, încazul încareutilizatorul observăorice schimbare în legăturăcu respiraţia sa (deex. simtemirosul saugustul substanţei toxice, respiră

mai greu, devinemai obosit, ameţeşte sauaerul dinmascăcirculămai greu, ori încazul încare sedeterioreazăoricecomponent al dispozitivului etc.) trebuie

părăsită imediat incinta toxică şi schimbatămasca. Nuesteadmisădepăşirea timpului deutilizaremaximprescris în standardpentrumăştiledegaz (Hg, AX,

NO). Totodată, datoritădezvoltărilor existădiferitefiltredegaze, care - înanumitecondiţii - pot indica schimbările timpului deutilizare.

MARCAJUL ŞI DOMENIUL DE UTILIZARE AL FILTRELOR DE PARTICULE (EN 143, EN 149)

Codultipului

(literă)

Codculoare

Coeficientde

protecţie

Dimensiuneparticulă

(micron=10-3mm)

Permeabilitateafiltrului

(încercarecuNaCl)

Puterede

separare

Domeniudeutilizare

FFP1P1

albă

4

>5µ

20%

SL

Împotrivaparticulelorsolide(praf)şilichide(vapori), carenu

suntpericuloase,darpotirita

FFP2P2

albă

12

>1µ

6%

SL

Împotrivaparticulelorsolide(praf)şilichide(ceţuri),curisc

mediudedeteriorareasănătăţii

FFP3P3

albă

50

<1µ

1%

SL

Împotrivaparticulelorsolide(praf)şilichide(ceţuri), caresunt

încadratelasubstanţetoxice(inclusivtestarecuaburideulei

deparafină)

Marcajesuplimentare

D

Filtrucurezistenţăsporităfaţădeprafşicolmatare,înfuncţiederezistenţarespiratorie,dinacestmotivcuduratădeutilizaremailungă(încercarecupraf

dedolomitălatoatefiltrelereutilizabiledeparticule)

VO

Protecţieîmpotrivavaporilorşimirosurilordesubstanţeorganicepânălalimitamaximăaconcentraţieipermise

GA

Protecţieîmpotrivavaporilorşigazeloracidepânălalimitamaximăaconcentraţieipermise

R

Semi-mascăpentrufiltrareparticule,reutilizabilăşidupăunschimbdelucru

NR

Semi-mascăpentrufiltrareparticule,utilizabilămaximpeperioadaunuischimbdelucru(8ore)

EL: expunerea limită: expunereaadmisă (CMA) aunei substanţepoluante, carenudăuneazăsănătăţii nici încazulmuncii frecvente, pedurata întregii zile.

Factorul nominal deprotecţieesteovaloarespecifică locului demuncă, şi aratănumărulmaximde reutilizarea filtrului camultipludeexpunerea limită (EL) sau

ELVpentruefecteasuprasănătăţii. Încazul utilizăriimăştilor integrale, datorităetanşeităţiimai bunepe faţă, acest factor estemaimare (laP2estede16ori, iar

laP3estede200deorimaimare).

Conformprevederilor standardului EN149:2001+A1:2009, peechipamenteledeprotecţie trebuiesă figurezemarcajul „NR“ (non-reusable: deunică folosinţă),

sau„R“ (reusable: reutilizabil). Dacăpemască figureazămarcajul „NR“, atunci duratamaximădeutilizareamăştii esteunschimbde lucruobişnuit, respectiv

8ore. Semi-măştilecare îndeplinesccondiţiile testului desolicitareprevăzut denormativ, cumarcaje„R“, pot fi reutilizatedupăschimbul de lucru respectiv,

până rezistenţa lor respiratorieestecorespunzătoare. Înacest caz, condiţiaprimordialăesteajustareaperfectă la începutul utilizării, respectivdepozitarea

corespunzătoare înainteşi dupăutilizare (înambalaj propriu, încondiţii uscate, curate, fărădeteriorări). Bineînţelescă în funcţiede timpul deutilizareconsumat,

atât echipamenteledeprotecţie respiratoriecuutilizare limitată, cât şi cele reutilizabile trebuie înlocuite imediat dacă rezistenţa respiratoriecreştepreamult.