Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  112 / 596 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 112 / 596 Next Page
Page Background

112

Caracteristica principală a sunetului este frecvenţa, adică numărul vibraţiilor pe secundă. Sunetele percepute de urechea umană se încadrează în

domeniul de frecvenţe cuprinse între 20 şi 16 000 Hz. Unitatea de măsură a nivelului de presiune acustică este decibelul (dB), care arată de câte ori

depăşeşte sunetul valoarea de referinţă de 20 μPa, adică presiunea celui mai slab sunet perceptibil la o frecvenţă de 1000 Hz.

Valoarealimitămedicalădeprotecţieauditivăeste80dBpentruzgomotecucaracterstatic(oscilaţiemaximăde5dB),respectiv135dBpentruzgomotecucaracterdeimpuls

(impulsuridesunetlaintervaledeminim10ms).Dacănivelulmediuzilnicalzgomotuluilaloculdemuncănuesteînmodclarsubacestevalorilimită,trebuiedeterminatprin

măsurare,şitrebuieluatemăsurilenecesare(echipamenteindividualedeprotecţie,reducereazgomotuluicumetodetehnice,modificareauneltelordelucruşiaorganizării

munciietc.).Valoarealimitădeexpunerelazgomotnutrebuiesădepăşească85dB(L

EX

,8h),respectiv140dB(L

max

)chiarşiîncazurilecândseutilizeazăechipamentde

protecţie.Nerespectareaprevederilorreferitoarelaprotecţiaauzuluipoateaveaefectenegativeimediatechiarşiînintervaleleadmisespecificateîntabel,darpoateduce

deasemenea ladeteriorareadurabilăşi gravăasănătăţii: creştereapulsului şi a tensiunii arteriale, oboseală rapidă, neatenţie, dureredecap, greaţăşi dezechilibru.

La alegerea antifonului extern (EN352-1) sau intern (EN352-2) corespunzător, vă rugămsă ţineţi cont de faptul cămăsura capacităţii de protecţie pentru

un zgomot dat diferă în funcţie de banda de frecvenţă, deci echipamentul de protecţie trebuie ales conformcaracteristicii nivelului de zgomot dat.

Chiar şi un antifon ales corect va oferi protecţie suficientă numai dacă este fixat şi purtat înmod corespunzător, conform instrucţiunilor de utilizare.

*Laniveluridezgomotdepăşind80dB,angajatorul trebuiesăasigureechipamentdeprotecţieauditivă, iarpurtareaacestoraesteobligatorie înmediicuzgomotmaimarede85dB.Atenţie!Nu

esteadmisăreducereaniveluluidezgomotcumaimultde15dBsubvaloarea limităde intervenţie,pentruaevitaproblemeledecomunicarecuconsecinţegrave.Estebinedeştiut,cădatorită

caracterului logaritmicalpropagăriisunetului,douăsursecuacelaşiniveldepresiuneacusticăvorcreşteexpunerea lazgomotcu+3dB,deciemisiacomunăadouăaparatede90dBvafi93dB.

TIPURI DE ANTIFOANE

Echipamente de protecţie folosite pentru reducerea zgomotului înmod pasiv (izolează sursa de zgomot cu ajutorul unor materiale izolante intercalate):

• Antifoane interne: de unică folosinţă, reutilizabile (lavabile), cu bentiţă.

• Antifoane externe pentru protecţie pasivă contra zgomotului: cu bandă de fixare pe cap, ceafă sau cască.

• Antifoane electronice: asigură absorbţia zgomotului în funcţie de nivelul acestuia (de exemplu, blochează sunetele dăunătoare cu caracter de

impuls de peste 82 dB) şi/sau recepţia semnalelor audio externe (căşti de comunicare bidirecţională cu aparat radio FM încorporat, conectare

telefonică, aparat de emisie-recepţie, microfon, adaptor).

Dispozitive de protecţie asigurând diminuarea activă a zgomotului: difuzoare încorporate în căştile antifon şi jucând rolul de surse sonore secundare

emiţând unde sonore cu fază inversă faţă de zgomotul de frecvenţă joasă, care este astfel neutralizat prin interferenţă.

STANDARDE MAI IMPORTANTE REFERITOARE LA ANTIFOANE:

EN 352-1 Antifoane externe

EN 352-2 Antifoane interne

EN 352-3 Antifoane montate pe căşti de protecţie industriale

EN 352-4 Antifoane externe cu atenuare dinamică

EEN 352-5 Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului

EN 352-6 Antifoane cu intrare audio electrică

EN 352-7 Antifoane interne cu atenuare dinamică

EN 352-8 Antifoane externe cu scop audio distractiv

METODE DE STABILIRE A CAPACITĂŢII DE PROTECŢIE AUDITIVĂ

• Metodabenziideoctavă:semăsoarăatenuărilemediidezgomotaleechipamentuluitestatpefrecvenţedeterminate(dela63/125Hzla8000Hz),apoidinvalorile

obţinutesescadabaterilestandardaledispersieivalorilormăsurate,rezultândatenuareaacceptatăaantifonuluişicapacitateadeprotecţieînfuncţiedefrecvenţă.

• Valoareasimplificatăareduceriidezgomot(SNR=SingleNumberRating):permitestabilireasimplăaeficienţeiechipamentuluideprotecţielaexpunereadată

dezgomot.DeducândvaloareaSNRdinaşa-numitulniveldepresiuneacusticăclasadeponderareCformatdintotalulzgomotelorperceptibilelaloculdemuncă

(LC),sepoateobţineaşa-numitulniveldepresiuneacusticădininteriorulurechiicuclasadeponderareA(LA).Echipamentuldeprotecţieestecorespunzător,dacă

reducezgomotulsubvaloarealimitădeexpunereacceptatălazgomot(85dB).

MetodaHML:indicăperformanţaechipamentuluideprotecţiepebazacelor3valorimediilegatedeatenuareazgomotuluidefrecvenţăînaltă

(H),medie(M)şi

joasă(L),adică,seiauînconsideraţieniveluriledepresiuneacusticădeclasadeponderareCşiA,şisedeterminăatenuareaîndecibeliazgomotuluipebandade

frecvenţădată.

Nivelul de zgomot (dB)

Durată suportabilă, cu riscul deteriorării auzului

80 dB

aspirator

Se recomandă purtarea antifonului*

85 dB

locomotivă Diesel

8 ore

Purtare echipamentului de protecţie a

auzului este obligatorie

88 dB

maşină de tuns iarba 4 ore

91 dB

bormaşină

2 ore

94 dB

maşină de tipărit

1 oră

97 dB

maşină de mortezat

30 min.

100 dB fierăstrău circular

15 min.

110 dB

ciocan pneumatic 30 sec.

120 dB

sirenă feroviară

1 sec. (pragul de durere)

130 dB împuşcătură

0,5 sec.

140 dB avion de vânătoare 0,1 sec.

INFORMATII